Půjčovní řád

 

1. ÚČEL A CÍL

Půjčovní řád Půjčovny střešních boxů Praha je zpracován pro potřeby půjčování autoboxů a doplňkového příslušenství jako jsou střešní nosiče, nosiče jízdních kol, elektrické chladničky do aut apod. dle aktuální nabídky půjčovny jednotlivým klientům. Jsou v něm vymezeny základní pravidla postupy a stanovení odpovědnosti jednotlivých stran.

 

2. ROZSAH PLATNOSTI

Platí pro provozovatele Půjčovny střešních boxů Praha a jeho zákazníků.

 

3. POPIS POSTUPU ZAPŮJČENÍ STŘEŠNÍHO BOXU

3.1 Všeobecné podmínky nájmu
Zahájením nájmu se rozumí převzetí autoboxu nájemcem. Předmět nájmu (střešní box/nosič atd.) je zapůjčován na dobu určitou s možností jejího prodloužení po dohodě obou stran. Doba nájmu je zanesena do účtenky, která slouží jako doklad o nájmu. Zákazník převzetím předmětu nájmu souhlasí s těmito obchodními podmínkami a je povinen se jimi řídit.

3.2 

Úhrada sazby pronájmu
Při převzetí předmětu nájmu složí nájemce peněžní jistinu dle ceníku, která bude použita na náhradu případného poškození věci, na náhradu nájemného v hotovosti či poplatků z prodlení. Po řádném vrácení věci pronajímateli bude složená peněžní jistina vrácena nájemci po vyúčtování zpět. Pokud je předmět nájmu pronajat na dobu určitou, skončí nájem uplynutím doby, na kterou byl sjednán a smlouva dle obchodního zákoníku nebude obnovena. Pokud předmět nájmu nebude v den skončení nájmu vrácen pronajímateli, zaplatí nájemce pokutu za každý den prodlení s jeho vrácením, ve výši jedné denní sazby, navýšené o 10%. Pokud nájemce i přes výstrahu danou mu pronajímatelem nebude užívat věc obvyklým způsobem a hrozí nebezpečí, že věc bude zničena nebo vážně poškozena nebo nezaplatí-li splatné nájemné nejpozději do další splátky, může pronajímatel od pronájmu odstoupit. V tento den je nájemce povinen věc vrátit pronajímateli.

3.3 Ukončení pronájmu
K ukončení nájmu dojde řádným předáním předmětu nájmu zpět. Nájemce vrací předmět nájmu na provozovně provozovatele (aktuálně 3 pobočky viz sekce kontakty), pokud nebude dohodnuto jinak. Vždy je dopředu domluveno výdejní a vratné místo.

3.4 Odpovědnost nájemce
Nájemce se zavazuje seznámit se s provozními podmínkami nebo návodem k užití předmětu nájmu před jejím prvním užitím a při jakémkoli neporozumění si vyžádat informace od obsluhy půjčovny – dbát pokynů a doporučení pronajímatele – předmět nájmu užívat obvyklým způsobem, přiměřeně jeho povaze a chránit jej před poškozením – chránit předmět nájmu před ztrátou a odcizením – v případě ztráty či odcizení předmětu nájmu uhradit škodu vyčíslenou pronajímatelem – uhradit opravu předmětu nájmu, pokud dojde k jeho poškození jiným způsobem než při běžném provozu – odcizení, ztrátu či poškození předmětu nájmu nahlásit pronajímateli – nepřenechat předmět nájmu do podnájmu, ani jej nechat užívat třetím osobám, pro případ porušení této povinnosti se sjednává pokuta ve výši 25% z pořizovací ceny věci. Sjednanou pokutou není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody, a to v celém jejím rozsahu – neprovádět na předmětu nájmu změny bez písemného souhlasu pronajímatele – vrátit a předat předmět nájmu v poslední den nájmu, v bezvadném stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

3.5 Odpovědnost pronajímatele
Pronajímatel není odpovědný za jakoukoli škodu, ztrátu nebo zničení předmětu nájmu předaného nájemci. Není odpovědný ani za následky nebo nepřímé ztráty a škody, včetně ztrát zisků, i když vznikly následkem nebo v souvislosti s pronájmem a používáním autoboxů. Nájemce neodpovídá za jakékoliv dopravní nehody způsobené zapůjčeným předmětem.
Platné od 1.1. 2017